Klimatarbetet vid NTM-centralerna

I regeringsprogrammet ingår målet att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. För att det ska lyckas måste utsläppen minska snabbare inom alla sektorer och koldioxidsänkorna stärkas. Som klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen säger så kommer klimatförändringen inte att försvinna någonstans, det är en mer omfattande fråga än coronaviruset. Eftersom Finland besitter högklassig kunskap och teknologi, har vi både ansvar och möjlighet att ta fram utsläppsreducerande lösningar som ger en högre konkurrenskraft och fler affärsmöjligheter. NTM-centralerna kan med sina åtgärder stöda och möjliggöra uppkomsten av utsläppsreducerande nya lösningar och teknologier.

Jordklot och termometer

För regionförvaltningens del syns regeringsprogrammets mål om klimatneutralitet i regionerna via NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens gemensamma strategi. Klimatförändringen är ett genomgående tema i NTM-centralens verksamhet och i fortsättningen kommer det att jobbas ännu mer systematiskt med att intensifiera regionförvaltningens klimatarbete och dess inverkan. Här på NTM-centralen i Österbotten kommer vi att övergripande ta med klimatåtgärderna i den kvartalsvisa uppföljningen av resultatmålen och i början av detta år kommer också vårt interna klimatteam att inleda sitt arbete.

För att NTM-centralerna ska få fart på sitt klimatarbete har det under ledning av NTM-centralen i Birkaland utvecklats en s.k. färdplan för klimatarbetet. Den används när de NTM-uppgifter som berör klimatet gås genom. I arbetet med färdplanen möts de uppgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde som strävar till att stävja klimatförändringen med de uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som avser anpassningen till klimatförändringen på ett helt nytt integrerat sätt. För att stöda klimatarbetet har det också inrättats ett riksomfattande nätverk av klimatsakkunniga. I nätverket ingår representanter från alla NTM-centraler. En del av NTM-centralerna har redan kommit långt i sitt klimatarbete tack vare särskilda heltidsanställda klimatexperter. En del av NTM-centralerna främjar klimatfrågor vid sidan om det egna arbetet och har då ett nära samarbete med särskilt närliggande NTM-centraler, landskapsförbunden och kommunerna.

Vad gäller de österbottniska landskapen så täcker ansvarsområdet miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Södra Österbotten också landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten och där jobbar sedan förra våren den heltidsanställda klimatkoordinatorn Niina Pirttiniemi. De österbottniska landskapen har grundat en samordningsgrupp för klimatarbetet. Gruppen har representanter från alla tre landskapen samt NTM-centralerna i Södra Österbotten och Österbotten. Via klimatgruppen får vi veta vad som är på gång inom klimatarbetet i regionens landskap och kommuner och kan försöka hitta och samordna olika former av samarbete mellan områdena. Landskapsförbunden och kommunerna bereder också egna klimatstrategier, bl.a. Jakobstadsregionen har redan kommit långt med sin och regionens kommuner gör som bäst en ny gemensam klimatstrategi som används för att få fram effektivare sätt att minska koldioxidutsläppen.

Konkreta exempel på klimatmål som redan ingår i NTM-centralernas tjänsteuppgifter är bl.a. de förfaranden för miljökonsekvensbedömning (MKB) som miljö- och trafikansvarsområdena sköter, uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL), uppgifter som gäller hanteringen av översvämningsrisker och vattenskydd samt uppgifter som gäller trafiksystemen. När t.ex. väghållningen planeras är det skäl att beakta extrema väderfenomen. Som bäst pågår en revidering av markanvändnings- och bygglagen och de primära målen med revideringen är ett klimatneutralt samhälle, stärkande av den biologiska mångfalden samt förbättring av kvaliteten på byggandet och främjande av digitalisering.

Av de uppgifter som hör till NTM-centralernas näringsansvarsområde (näringar, arbetskraft och kompetens) har man inom strukturfinansieringen följt upp de koldioxidsnåla målen för de åtgärder som finansierats under den innevarande programperioden. Under den kommande strukturfinansieringsperioden kommer ett av de fem huvudteman att vara ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden främjas bl.a. rena energilösningar, energieffektivitet, förnybar energi, cirkulär ekonomi, en övergång till en koldioxidsnål ekonomi samt innovativa koldioxidsnåla teknologier. Dessutom riktas finansiering från fonden för en rättvis omställning (JTF) till att lindra negativa effekter av klimatomställningen, särskilt följderna av att användningen av torv minskar. Ett övergripande mål för den europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens är att stöda den gröna och digitala omställningen.

När det kommer till landsbygdsfonden har man redan under den innevarande programperioden finansierat ett flertal utvecklings- och investeringsprojekt som främjat bl.a. utnyttjande av bioenergi, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, klimatvänlig användning av torvmark inom jord- och skogsbruket, biogasanläggningar på jordbruk samt utnyttjande av solenergi på jordbruk. Vidare har projekten främjat vattenhushållning på åkrar genom grundtorrläggning och reglerbar dränering. Naturvårdens och landskapets mångfald har främjats bl.a. med ett stöd för anläggning av våtmarker.

För närvarande bereder NTM-centralernas landsbygdsenheter den kommande programperiodens regionala program för utveckling av landsbygden. I landsbygdsfondens CAP-beredning har ambitiösa klimatmål en stor roll. I den nationella revideringen av den gemensamma jordbrukspolitiken betonas särskilt stävjande av och anpassning till klimatförändringen, djurens välbefinnande samt möjligheterna att få nya jordbrukare till branschen. Andra saker som också prioriteras är att upprätthålla jordbrukarnas inkomstnivå och utveckla landsbygden och riskhanteringen.

Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterare Petteri Taalas påminner i sin nyutkomna bok Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin om att 90 % av världens koldioxidutsläpp kommer från stenkol, olja och naturgas. I arbetet med att bekämpa klimatförändringen vore det centralt att kunna avveckla de fossila energikällorna och utveckla nya klimatvänliga lösningar baserade på förnybara energiformer. Klimatförändringen kan enligt Taalas bekämpas genom små förändringar och i små steg.

NTM-centralerna har en central roll och plats i klimatarbetet eftersom de möjliggör små förändringar och steg; de kan stöda uppkomsten av nya klimatvänliga lösningar och utsläppsreducerande affärsmöjligheter. NTM-centralerna är betydande aktörer inom sitt område och deras verksamhet täcker hela Finland. Personalen är mycket kunnig i sina substansfrågor och NTM-centralerna har via sitt uppgiftsfält en nära koppling till nästan allt som händer på området.  Att NTM-centralerna är aktiva inom flera olika sektorer är en stor möjlighet för klimatarbetet!

Kvinna som har vinterkläder. På backgrund finns en vintrig utsikt över sjön.

Sirkku Wacklin
chef för verksamhetsstället i Karleby
NTM-centralen i Österbotten, landsbygdsenheten

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: