Förberedelse av internationella experter för arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten

Olika personer sitter framför en dator

Det går bra för oss här i Österbottens arbets- och näringsbyrås område. Företagen är växande, exportdrivna och internationella. Sysselsättningen är rätt bra på riksnivå. Hur ser det ut i framtiden? Kommer företagen i vår region att få de bästa och mest kompetenta arbetstagarna och därmed kunna följa med utvecklingen? Varifrån? Bristen på kunnig arbetskraft är redan verklighet inom vissa branscher. 

Vid regeringens halvtidsöversyn våren 2021 fastställdes att mängden arbetskraftsinvandring ska fördubblas och antalet nya internationella examensstuderande tredubblas före 2030. Dessutom ska man allt hårdare hålla fast vid de internationella studerande som utexamineras så att tre fjärdedelar av utexaminerade blir sysselsatta på den finländska arbetsmarknaden. Inget av dessa mål kan dock uppnås utan arbetsplatser och arbetsmarknadens öppenhet för att anställa internationell arbetskraft.

Högutbildade internationella experter i vår region

Låt oss gå tillbaka från visionen till nuläget. Endast i våra högskolestäder Vasa och Karleby studerar 1 500 internationella examensstuderande. Enligt den senaste internationella studerandeenkäten Eurostudent VII har cirka hälften av de internationella examensstuderande funderat på att stanna i Finland efter examen. Vilken enorm potential av internationella experter till de österbottniska arbetsgivarnas förfogande! Verkligheten är dock något annorlunda. Såsom nämns i rapporten Arbetskraftsprognos och översikt över kompetensbehoven på Österbottens NTM-centrals område är strömmen av internationella experter bort från de österbottniska landskapen till huvudstadsregionen och utomlands betydande.Detta beror på andra regioners attraktivitet, men å andra sidan också på att sysselsättningen och integrationen i vår region haltar. Hållkraftsfaktorerna i vår region bör utvecklas.  

Jag arbetar som sakkunnig vid Österbottens arbets- och näringsbyrå. I mitt arbete möter jag högutbildade internationella experter som söker arbetet inom sin egen bransch. Många har utbildning från en finländsk högskola, så integrationsprocessen i det finländska samhället pågår redan, och de har också lärt sig språket. Men steget in i arbetslivet är utmanande. Många arbetar, men inte inom en bransch som motsvarar deras utbildning. I allmänhet försvåras invandrares sysselsättning av bristande språkkunskaper och nätverk. Högskolorna har under den senaste tiden utvecklat egna och/eller gemensamma projekt för att lösa den svåra situationen. Till exempel i Vasa högskolors gemensamma projekt Vaasa International Talents strävar man efter att utveckla studerandenas arbetslivsfärdigheter och -kontakter redan under studierna, varvid sysselsättning i den egna branschen i Finland efter examen skulle vara smidigare.

Österbottens arbets- och näringsbyrå som en del av Talent Coastline-ekosystemet

Österbottens arbets- och näringsbyrå arbetar aktivt som en del av ekosystemet Talent Coastline som koordineras av NTM-centralen i Österbotten. Kärnan i ekosystemets verksamhet är att möjliggöra företagens tillgång till kunnig arbetskraft, och på motsvarande sätt ge internationella experter förutsättningarna för att hitta arbete och stanna i vår region. Praktiskt taget syns detta hos oss vid arbets- och näringsbyrån genom att vi utvecklar våra tjänster för att uppnå ovan nämnda mål. Arbets- och näringsbyråns grundläggande uppgift är att främja arbetsmarknadens funktionalitet genom att försätta arbetstagare och arbetsgivare i ett anställningsförhållande. Vi ger också råd, stöd och hjälp med att bli företagare. För vissa öppnas vägen till arbetslivet genom utbildning eller träning.

I vårt dagliga arbete möter vi såväl arbetsgivare som internationella experter, och därför har vi möjligheten att identifiera målgruppernas utmaningar och flaskhalsarna i processerna. Vi utvecklar vårt tränings- och utbildningsutbud genom att lyssna på alla parter (arbetssökande och arbetsgivare), så att målen och innehållen i våra tjänster är ändamålsenliga och aktuella. De tjänster vi erbjuder finansieras av NTM-centralen i Österbotten.

Arbets- och näringsbyråns tjänster ger en kick in i arbetslivet…

Trots den höga grundutbildningen – eller möjligtvis på grund av den – delar gruppen internationella experter ett intresse för att utveckla sin kompetens och förbättra sina sysselsättningsmöjligheter. De har entusiasm och motivation att studera finska/svenska, utveckla sina arbetslivsfärdigheter och uppdatera sin yrkeskompetens.

För närvarande har våra internationella kunder möjlighet att söka sig till integrationsutbildning för att lära sig språket. Utbildning ordnas också på webben. Vi har utvecklat våra jobbsöknings- och karriärträningar så att de bättre tjänar den internationella målgruppen, varvid också experter som inte kan finska eller svenska har tillgång till informationen och kan utveckla sina jobbsökningsfärdigheter och nätverk. Dessutom erbjuder vi webbinarier om jobbsökning och individuell arbetsträning. Resultaten från vår arbetskraftsutbildning Business Lead som genomfördes våren 2021 var mycket lovande trots coronavirustumultet. Med hjälp av arbetspraktiken som ingick i utbildningen kunde deltagarna visa sina färdigheter och skapa ytterst viktiga nätverk med arbetsgivarna i vår region.

…och hjälper hitta kunnig arbetskraft

Arbets- och näringsbyrån stöder arbetsgivare för att klara av kompetensbehovet och utveckla kompetensen på arbetsplatserna. Om arbetsgivaren vill erbjuda sina anställda språkutbildning, kan skräddarsydd samanskaffningsutbildning Arbetsplats finska/svenska skaffas via oss. Språkutbildning på arbetsplatsen är ett utmärkt sätt att utveckla personalens språkkunskaper. Inom vissa branscher, i synnerhet manuella uppgifter, behöver arbetsgivaren flera par händer, men det är svårt att hitta en anställd med specifik kompetens. Då är Rekryteringsutbildning ett utmärkt alternativ.

Utöver de tjänster som nämns ovan och flera andra tjänster vill jag i detta sammanhang nämna träningstjänsten som vi utvecklat för små och medelstora företag. Med hjälp av tjänsten Boost för internationella rekryteringar uppmuntras företag att fundera på sina arbetskraftsbehov med beaktande av internationell kompetenspotential.

Och nätverksutmaningarna som jag nämnde? Kan en statlig tjänsteman främja möten mellan arbetsgivare och arbetstagare under coronatiden? Ja! När de traditionella mässorna och mötena är på paus ordnar vi det virtuella nätverksevenemanget Talent Coastline Match&Catch för arbetsgivare och internationella experter. Målet med evenemanget är att sprida information om aktörerna i regionen och möjliggöra bilaterala möten mellan målgrupperna.

En kvinna som flinar
Anna Korsbäck, sakkunnig inom internationella arbets- och näringstjänster, Österbottens arbets- och näringsbyrå

Nätverka! NTM-centralen i Österbotten är din partner i många olika sysselsättningsrelaterade utmaningar.

Anna Korsbäck arbetar som sakkunnig inom internationella arbets- och näringstjänster vid Företagstjänsterna vid Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: