ARBETE 2030 – Välmående och produktivitet till arbetsgemenskaper med mångfald

Inom området för NTM-centralen i Österbotten pågår ett ARBETE 2030 projekt, som startade i september 2021. Projektet finansieras av Arbetshälsoinstitutet och pågår till slutet av 2022. Projektets syfte är att utveckla en kostnadsfri tjänst som stöder små och medelstora företag i området för NTM-centralen i Österbotten med mångfaldighet i arbetsgemenskapen, mångfald betyder i detta fall arbetskraft med utländsk bakgrund. Projektet är i linje med NTM-centralens uppgifter, vilka bland annat är företagsrådgivning, finansierings- och utvecklingstjänster, näringsliv och innovationsutveckling, invandring och integration och många fler. Tjänsten genomförs med en arbetslivscoach där innehållet anpassas enligt företagets situation.

Vad kan då företagen ha för nytta av denna tjänst? Genom att utveckla den mångfaldiga arbetsgemenskapens arbetsplatskunnande och använda outnyttjad potential mer effektivt, kan detta förbättra verksamhetens produktivitet och välbefinnande.

Arbetslivscoachen kan hjälpa SME-företag att, direkt eller indirekt, förbättra känslan av tillhörighet på arbetsplatsen och ledarskapet inom mångfaldiga arbetsgemenskaper. Detta har en positiv effekt på välbefinnande, produktivitet och arbetsförmåga.

Arbetskraftsbristen har ökat i området för NTM-centralen i Österbotten och internationell rekrytering har blivit alltmer viktig. När arbetsgemenskapen trivs, minskar behovet av rekrytering och samarbetet är bättre.

Små och medelstora företag har ibland svårigheter med att utveckla verksamheten och på samma gång hålla välmående och produktion i balans. Olika faktorer inverkar på detta och speciellt i gemenskaper med kulturell mångfald uppstår olika utmaningar som inte automatiskt löser sig, det behövs insatser för att utveckla arbetsgemenskapen. Det är inte svaga kunskaper i form av utbildning, kompetens osv. som gör att dessa utmaningar uppstår, i stället uppstår utmaningarna av brister i förståelse av arbetsplatsens praxis och handlingssätt – arbetsplatskunnande.

Arbetsplatskunnande är en gemensam förståelse för arbetet i sig och dess processer, olika roller på arbetsplatsen, handlingssätt, den finländska arbetskulturens särdrag, även förståelse av arbetshälsa och arbetssäkerhet. I vardagen uttrycks nästan aldrig dylika antaganden med ord. (Toivanen et al. (2018).

Genom att förbättra välmående ökar produktiviteten på arbetsplatsen. Detta är till nytta både för arbetsgivaren och arbetstagarna. Insatser kan riktas till ledningen för att få verktyg och bättre kunna planera arbetet strategiskt. Det är möjligt att ordna workshops för arbetsgemenskaper eller att jobba enskilt genom coachning vilket kan leda till förbättrad känsla av tillhörighet och engagemang.

Att satsa på utvecklingen av mångfaldiga arbetsgemenskaper är relevant just nu, eftersom det är en bra förberedelse inför kommande tider. Faktum är att sådana arbetsgemenskaper kommer att bli allt vanligare de kommande åren. De som förstår detta är ute i god tid och godkänner den utveckling och det stöd de kan få, innan tillväxten och rekryteringar ökar till den grad att det börjar bli bråttom och olika sorters fördröjande utmaningar har uppstått.

Österbotten har en relativt hög andel invandrare jämfört med andra områden nationellt, fast det har identifierats en stor flyttförlust hos de som har annat modersmål än finska eller svenska från området. (Pohjanmaan ELY-keskuksen osaamistarvekartoitus).

För att hålla området konkurrenskraftigt behöver integreringen och inkluderingen i arbetsgemenskaperna förbättras. Det är också känt att ungefär 30% förhåller sig positivt till att anställa internationella experter (enligt Pohjanmaan ELY-keskuksen vuonna 2020 toteuttama yritysten osaamiskartoitus). Detta har inte lett till en mer aktiv rekrytering av internationella experter. Det finns ännu en viss tveksamhet till hur det kan gå att få en mångfaldig arbetsgemenskap att fungera effektivt. Hälften av företagarna i en studie av Eures nätverket efterfrågar stöd när arbetstagaren redan är en del av arbetsgemenskapen (Palvelutarjooman näkyväksi tekeminen työnantajille – Tarvekartoituskyselyn yhteenveto 2/2021. Eures-verkosto). Arbetslivscoachens tjänst fyller ett behov av att förbättra mångfaldiga arbetsgemenskaper och behov finns för en sådan tjänst.

Vi har tagit fram ett mångsidigt och flexibelt tjänstekoncept med förslag till process med innehåll som baserar sig på redan befintliga studier och kunskap. Diskussion med flera experter har gjorts och feedback har efterfrågats. Detta har resulterat i ett tjänstekoncept som är flexibelt och tar flera synvinklar i beaktande.

Hur har det då gått hittills? Tjänstekonceptet började erbjudas mer aktivt från början av året. Mottagandet har varit positivt och det har sagts att det här är en viktig tjänst. Att mottagandet är bra leder inte automatiskt till deltagande direkt. Det kan ta tid att få en sådan här tjänst inplanerad. Ibland passar det bra ihop med vad som sker för tillfället i verksamheten, medan det i andra fall behövs mera förberedelser. Det är helt enligt förväntan, det kan ta tid att skapa förtroende för en ny tjänst på marknaden. Det märks även ifall företaget har gjort en del förarbete, då är det lättare att inleda tjänsten.

Ovan nämnda hinder för att aktivera sig har identifierats under arbetet med tjänsten. Utöver det har vår omgivning blivit mer osäker, först med förvärrat läge med pandemin i början av året och från februari, kriget i Ukraina. När situationen är osäker så vill de flesta undvika ny utveckling, eftersom utveckling och nya arbetssätt innebär en viss grad av osäkerhet, åtminstone för en viss tid. När situationen blir mer säker går det att satsa mer på utveckling igen. Dessutom har många företag insatser på gång vid tidpunkten för kontakt, det är inte strategiskt lämpligt att göra för många saker på samma gång.

En annan sak som identifierats är att coaching som begrepp ännu är svårt att få grepp om vad det är. Det är även förståeligt, eftersom det i sig kan vara abstrakt. Bra coaching kan ta fram bland annat utmaningar, styrkor, fördelar och nackdelar du inte är medveten om från tidigare, eller möjligen är du medveten om dem, fast du har inte märkt deras inverkan på din situation.

De största hindren du har är de som du inte är medveten om just nu, genom coaching kan du bli mer självmedveten och få insikter om dig själv eller verksamheten. Själv ser jag stor potential i att utveckla ledarskapet och coacha alla sorters arbetsgemenskaper, skapa en kultur av nyfikenhet och genomförande av små dagliga förändringar som leder till stor förändring på sikt. Utgångspunkten behöver inte vara att det finns problem eller utmaningar för tillfället, faktum är att ifall problemen är för stora och för långtgående så kan det vara för sent att coacha den nuvarande gemenskapen, personer kan behöva bytas ut eller andra förändringar kan behöva göras innan själva coachningen kan påbörjas. Det går inte att sätta plåster på såren när de blivit för stora.

Målet är att nå flera olika branscher, begränsat till små- och medelstora företag. Ett stort antal företag har kontaktats, inom produktion, industri, service, vård, restaurang, programutveckling osv. Det är en bra variation av krävande och mindre krävande arbeten och olika uppgifter. Behoven är olika för varje företag, tjänsten behöver anpassas till enligt situationen.

Detta är ett riktigt bra paket som erbjuds företagen och jag önskar att alla lämpliga företag (uppfyller kraven) kan ta del av tjänsten. Under projektet så testas konceptet och utvecklas vartefter. Behovet har identifierats och det gäller att vi jobbar tillsammans för att komma fram till hur vi kan hjälpa varandra på bästa sätt. Att våga prova och nyfiket närma sig nya saker, där det inte alltid går att med säkerhet utlova ett visst resultat kan leda till nya möjligheter. Det gäller att förstå och identifiera den praktiska dagliga inverkan en sådan här insats kan bidra med. De som är framgångsrika är villiga att göra det som andra ännu inte redo för.

Jag vill tacka alla de företag som deltagit hittills, många goda diskussioner har gåtts och insatser har redan gjorts. Det finns möjlighet att delta ännu resten av detta år. I vår ordnar vi möjligtvis ett evenemang kring mångfaldiga arbetsgemenskaper, håll utkik för det. På hösten blir det flera program i Vasa, till exempel Talent Boost Summit den 10.11.2022 och program om mångfaldiga arbetsgemenskaper.

Tillsammans utvecklar vi de bästa förutsättningarna för en välmående och effektiv mångfaldig arbetsgemenskap.

Torbjörn Strand
Arbetslivstränare
NTM-centralen i Österbotten

Källor:

Toivanen et al. (2018), Moni Osaa! Arbetshälsoinstitutet

Pohjanmaan ELY-keskuksen osaamistarvekartoitus

Pohjanmaan ELY-keskuksen vuonna 2020 toteuttamama yritysten osaamiskartoitus

Palvelutarjooman näkyväksi tekeminen työnantajille – Tarvekartoituskyselyn yhteenveto 2/2021. Eures-verkosto

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: