Programperiodens Lyckoträffar: ProPRECIKEM minimerar jordbrukets miljöpåverkan

Kustnära trakter i Finland är ofta gamla havsbottnar som har stigit upp ur havet på grund av tusentals år av landhöjning. När markerna torrläggs för jordbruk bildas sur sulfatjord. Dräneringsvattnet från en sådan jord är både surt och metallrikt och om det släpps ut i ett vattendrag kan det få allvarliga konsekvenser för ekosystemet i det mottagande vattendraget.  

I projekten PRECIKEM och PRECIKEM II, som genomfördes 2010–2018, har man utvecklat en ny metod för att lösa de problem som de sura sulfatjordarna orsakar för vattendragen. Metoden har utvecklats med hjälp av en redan befintlig underbevattningsteknik så att i samband med underbevattning blandar man en ultrafinkornig kalk i underbevattningsvattnet. Denna kalksuspension pumpas genom täckdikningsrören direkt in i de jordskikt där syrabildningen sker. Markens pH-värde stiger och metallhalterna sjunker. 

I ProPRECIKEM-projektet togs ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. 

– Vi har under 2020–2021 utfört småskaliga odlingsförsök på försöksfältet på Risöfladan. PRECIKEM-metodens inverkan på dräneringsvattnet har ju varit i fokus hittills, men nu vill vi också se om själva odlingsväxten påverkas av behandlingen, berättar forskningsledaren Sten Engblom från yrkeshögskolan Novia.

Under 2021 utfördes fältförsök i större skala där två nyheter testades. Dels introducerades ett nytt system av rör för underbevattning och dels togs en ny kalkdoserare i bruk. Tekniken gör underbevattning med kalksuspension till ett ännu effektivare instrument i kampen mot jordbrukets miljöpåverkan. Syftet är att tekniken ska kunna användas runt Östersjön där sura sulfatjordar finns eller kan bildas.

En lava med tratt formad metall maskin

Kalksuspensionen för fältförsök bereds så att den trattformade doseraren först fylls med ultrafinkornig kalksten. Ett skruvpaket i botten av tratten doserar kalk i en jämn ström i blandningskärlet där kalken blandas med åvatten. Den färdiga suspensionen har en kalkkoncentration på ca 6 gram per liter vatten. Bild: Sten Engblom

Kommunikationen spelar en viktig roll i projektet.

– Under 2022 publicerade vi nya webbsidor. De kommer att spela en central roll när det gäller informationsspridningen efter en tid med inställda seminarier och möten, berättar Engblom.

På adressen www.precikem.eu hittas information om alla tre PRECIKEM-projekt. Utförda försök finns beskrivna och de viktigaste resultaten presenteras. Sidorna håller på att färdigställas.

Projektet är ett framgångsrikt exempel på samarbetskraften i Österbotten. Utöver Novia har också VAMK, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten medverkat i projektet. Målet är att PRECIKEM-tekniken så småningom ska tas med bland de åtgärder inom jordbruket som kan få miljöersättning.

De utförda försöken har gett viktig information som bidrar till en riktig användning av tekniken. Resultaten av försöken har bland annat visat att en behandling under sensommar eller tidig höst är att föredra, eftersom kalksuspensionen sprids lätt i marken och behandlingen inte påverkar växternas rötter.

Nyutvecklad kalkdoserare och den nya rörslingan som ligger högre upp i marken bidrar till en effektivare behandling av det försurade markskiktet i en sur sulfatjord.

– En intressant utveckling finns också i preliminära resultat som visar att kvävehaltiga flytande gödselmedel som injiceras i marken på det djup där rörslingan ligger är växttillgängliga, berättar Engblom. I framtiden kommer det att undersökas närmare om rörslingan kan fungera både för PRECIKEM-behandling och för introduktion av flytande gödselmedel när risken för kväveförluster till atmosfären är stor.

NTM-centralen belönar tillsammans med regionens Leader-grupper de mest inflytande utvecklings- och företagsprojekten under Landsbygdfondens programperiod. Avsikten är att tacka projektaktörer för ett gott arbete för landsbygdsprogrammets mål och att sprida inspiration inför den kommande finansieringsperioden.

Proprecikem är nominerad till Programperiodens Fyr. Som programperiodens Fyr belönas ett projekt eller ett företag som genom sin verksamhet har lyckats främja hållbar utveckling eller dämpa klimatförändringen. Vinnaren belönas i evenemanget "Programperiodens Lyckoträffar" 11.2.2023.
Hålar i jorden där växten växer

ProPRECIKEM -projektens småskaliga odlingsförsök i Risöfladan i Vasa.  Odlingsrör med en diameter på ca 30 cm är nedsänkta till nästan 2 meters djup. Bild: Sten Engblom

Maskiner och olika vetskor

Underbevattningsförsök där man injicerar en behandlingssuspension med en membranpump i odlingsröret till ett djup av drygt en meter. Bild: Sten Engblom

Projektets huvudfinansiär är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland via NTM-centralen i Österbotten. Medfinansiering har beviljats av MTK:n säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry samt Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Salaojituksen Tukisäätiö sr stöder projektet genom att finansiera teknikutvecklingen som behövs för att automatisera framställningen av behandlingssuspensionen. Svensk-Österbottniska Samfundet stöder projektet genom att finansiera en konstruktion av ett injektionsrörnätverk på försöksfältet på Risöfladan. 

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: